ส่งต่อเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชลประทาน ไม่ผันน้ำให้ประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยแล้ง ตามโครงการวางท่อผันน้ำ จากอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร อ.เกาะจันทร์ มายังแหล่งเก็บน้ำสาธารณะในพื้นที่เทศบาลเมืองปรกฟ้า

  • วันที่ร้องเรียน 8 มิ.ย. 2566
  • |
  • ผู้ร้องเรียน ปริฉัตร โตสุวรรณ
ชลประทาน ไม่ผันน้ำให้ประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยแล้ง ตามโครงการวางท่อผันน้ำ จากอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร อ.เกาะจันทร์ มายังแหล่งเก็บน้ำสาธารณะ ในพื้นที่เทศบาลเมืองปรกฟ้า ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเกาะจันทร์ บริเวณ หมู่ที่ 2 และหมู่ใกล้เคียง กว่า 300 ครัวเรือน ประสบปัญหาภัยแล้ง ไม่มีน้ำอุปโภค ซึ่งเป็นผู้ใช้น้ำจากกลุ่มน้ำประปาหมู่บ้าน สระหลวงบ้านหนองชุมเห็ด ม.2 เดิมที จะสูบน้ำจากคลองบริเวณใกล้เคียงเข้าสู่สระหลวง เพื่อทำน้ำประปาให้ชาวบ้านใช้ แต่เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งมาประมาณ 2-3 ปี และชาวบ้านเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เทศบาลเมืองปรกฟ้า จึงได้ประสานกรมชลประทาน เพื่อหาวิธีผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร มายังแหล่งเก็บน้ำสาธารณะในพื้นที่ โดยกรมชลประทาน ได้รับการอนุมัติงบประมาณ (เมื่อปี 2564) เป็นจำนวนเงินหลายสิบล้านบาท (ไม่ทราบจำนวนเงินแน่ชัด) ซึ่งเป็นโครงการวางท่อผันน้ำ จากอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร มายังแหล่งเก็บน้ำสาธารณะต่าง ๆ ในพื้นที่ ปัจจุบัน ได้มีการดำเนินโครงการไปแล้ว วางท่อส่งน้ำมายังสระหลวงบ้านหนองชุมเห็ด เรียบร้อยแล้ว แต่สืบทราบว่ายังมิได้มีการตรวจรับงาน-ส่งมอบงานให้เรียบร้อย เนื่องจากการทดสอบระบบ ยังพบท่อระเบิดอยู่ ซึ่งได้มีการแก้ไขไปแล้วเมื่อต้นปี 2566 (ตามภาพแนบ) จึงทำให้ยังไม่สามารถตรวจรับงานให้สำเร็จเรียบร้อย และส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบต่อไปได้ โดยชาวบ้านและผู้นำในพื้นที่ ได้ประสานให้ชลประทานมาดำเนินการสูบน้ำเข้าสระหลวงบ้านหนองชุมเห็ดไปแล้ว 2-3 ครั้ง เนื่องจากไม่มีน้ำประปาใช้ โดยชลประทานเอง ได้มาดำเนินการสูบน้ำให้บ้างแล้ว แต่แจ้งว่า ค่าใช้จ่ายในการติดเครื่องสูบน้ำแต่ละครั้ง มีค่าใช้จ่ายประมาณ 30,000 – 40,000 บาท และไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากโครงการยังไม่แล้วเสร็จ โดยปัจจุบัน ชาวบ้านกว่า 300 หลังคาเรือน ยังได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้นำชุมชน ได้ร้องขอไปยังชลประทาน เพื่อสูบน้ำให้ แต่ปรากฎว่าชลประทาน ยังไม่มาสูบน้ำให้เป็นเวลาร่วมเดือนแล้ว ทำให้เทศบาลต้องใช้รถวิ่งดิบน้ำมาเติมทุกๆวัน ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ต้องร่วมกันหาทุกวิถีทางเพื่อให้มีน้ำมาเติมที่สระประปา ซึ่งมีภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมากที่ไม่สามารถเบิกจากทางราชการได้ รวมถึงน้ำมีความขุ่นและไม่ได้คุณภาพเนื่องจากเป็นน้ำที่เทศบาล และชาวบ้าน หามาจากบริเวณคูคลองที่เกือบจะแห้งแล้ว มีดินโคลนผสมอยู่ แต่ก็ต้องใช้ไปก่อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ทั้งนี้ ได้แจ้งทางที่ว่าการอำเภอเกาะจันทร์ ทราบถึงความเดือดร้อนดังกล่าวแล้ว แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าว เป็นของหน่วยงานกรมชลประทาน จึงขอความช่วยเหลือมายังผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อประสานความช่วยเหลือ เร่งรัดหน่วยงานดังกล่าว และหาข้อเท็จจริง ดังนี้ 1. โครงการวางท่อผันน้ำ จากอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร อ.เกาะจันทร์ มายังแหล่งเก็บน้ำสาธารณะ ในพื้นที่เทศบาลเมืองปรกฟ้า มีคู่สัญญาจ้างเป็นผู้ใด งบประมาณทั้งสิ้นเท่าใด ระยะเวลาตามสัญญามีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่เท่าใด-สิ้นสุดเมื่อใด และปัจจุบันดำเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว 2. เพราะเหตุใดชลประทาน จึงไม่ดำเนินการสูบน้ำให้ชาวบ้านที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน เหตุเพราะไม่มีค่าไฟฟ้าเนื่องจากไม่สามารถเรียกค่าใช้จ่ายจากผู้รับจ้างได้ใช่หรือไม่ หากใช่ จะมีแนวทางการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร 3. โครงการดังกล่าวฯ มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานกรมชลประทานเองหรือไม่ 4. ให้ดำเนินการจัดการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร่งด่วน ประชาชนอำเภอเกาะจันทร์ เป็นเจ้าของพื้นที่ ควรได้รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำเป็นลำดับแรก ก่อนที่จะขายน้ำให้ประปาส่วนภูมิภาคอำเภออื่นๆ และหน่วยงานเอกชนอื่นๆ ที่มาก่อสร้างและสูบน้ำไปขายยังแหล่งอุตสาหกรรม และพื้นที่อำเภออื่นๆ ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนต่อไป

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2

ความคิดเห็น ศูนย์ดำรงธรรมจัหงวัดชลบุรี

  • ตอบหัวข้อ ณ วันที่ 8 มิ.ย. 2566
  • |
  • สายตรงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร ขอเรียนชี้แจงดังนี้ ๑.โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร บ้านคลอง ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี โดยโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๔ การดำเนินการก่อสร้างระยะที่ ๒ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดำเนินการด้วยวิธีจ้างเหมา มีคู่สัญญาคือ บริษัท มะลิทอง จำกัด วงเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๒๑,๗๔๑,๗๗๒.๒๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทยี่สิบสตางค์) กำหนดแล้ว เสร็จภายใน ๒๔๐ วัน เริ่มนับอายุสัญญาตั้งแต่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ครบอายุสัญญาวันที่ 9 ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมทดสอบระบบสามารถใช้งานได้ส่งมอบงาน ๑๐๐% เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ซึ่งบริษัทรับประกันผลงาน ๒ ปี หากมีการชำรุดเสียหาย จะเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ ๒.โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๙ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปประสานงานกับชุมชนใน พื้นที่ ดำเนินการสูบน้ำไปลงสระหนองชุมเห็ด จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๒ ได้รับการประสานทางโทรศัพท์จากกำนัน ในพื้นที่ โดยกรมชลประทานไม่ได้เรียกเก็บค่ากระแสไฟฟ้าจากเทศบาลหรือชุมชนแต่อย่างใด เพียงได้ชี้แจงข้อมูล และการทำงานในอนาคตต่อไป ส่วนของค่ากระแสไฟฟ้า ถ้ามีการใช้งานจริง การดำเนินการสูบน้ำปริมาณมาก ค่ากระแสไฟฟ้าจะสูงมาก ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินเครื่องสูบน้ำเป็นสำคัญ ซึ่งช่วงเวลาระหว่างการถ่ายโอน ยังไม่มีหน่วยงานในการดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่ากระแสไฟฟ้า ในการเดินเครื่องสูบน้ำดังกล่าว ๓.การถ่ายโอนให้กับหน่วยงานในพื้นที่ โดยโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๙ ต้องทำ ข้อตกลงร่วมกันกับเทศบาลเมืองปรกฟ้า และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร ซึ่งการถ่ายโอน จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖